Kategorie

WYMIANA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU
 Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 


Zwracany lub wymieniany towar:
- powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez producenta,
- powinien być kompletny, 
- posiadać metki i zabezpieczenia
- nie może nosić śladów użytkowania. 
Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.


Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru wymienić towar na inny. 


W przypadku wymiany towaru, uiszczona zapłata za towar w wysokości ceny zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta.

 

REKLAMACJA TOWARU

Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.


Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz z dokładnym opisem rekalmacji oraz dowodem zakupu na adres:
SINGLE STYL

ul. Karolinki 42

05-500 Piaseczno


Klient powinien podać w piśmie reklamacyjnym dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.


top